Samenwerken met
basisscholen in
Hoogerheide

Ouderbetrokkenheid

We zijn ons ervan bewust dat de band tussen ouders en kinderen de belangrijkste relatie in het leven is. Zoals wij binnen ons beleid rekening houden met de verschillen tussen kinderen hebben we ook oog voor de diversiteit van ouders en gezinnen. We willen zo veel mogelijk aansluiten bij de wensen en behoeften van ouders (mits dit mogelijk is in lijn met onze visie).

Voor een goede samenwerking is het allereerst belangrijk dat iedere ouder zich binnen de kinderopvang van LPS De Boemerang welkom, gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Daarom besteden wij veel aandacht aan het opbouwen van een vertrouwensband tussen ouders en pedagogisch medewerkers. Wij willen naast de ouders staan en een betrouwbare partner zijn in de opvoeding van uw kind, omdat wij weten dat dit de ontwikkeling en het welbevinden van uw kind ten goede komt.

Communicatie via Konnect

Wij maken gebruik van het ouderportaal Konnect, waarbij ouders en pedagogisch medewerkers op een veilige en makkelijke manier met elkaar kunnen communiceren. Relevante informatie over uw kind of aan- en afmelden van opvangdagen kan via het ouderportaal snel en eenvoudig doorgegeven worden.

Ook kunnen ouders in ouderportaal Konnect beleidsdocumenten en formulieren van hun kind inzien en worden foto’s, nieuwsbrieven en berichten gedeeld.

OUDERCOMMISSIE

Ouders worden vertegenwoordigd in de oudercommissie, die advies – en instemmingsrecht heeft op bepaalde beleidsgebieden zoals het pedagogisch beleid. De inbreng van ouders vinden we erg belangrijk omdat we willen aansluiten bij de wensen van ouders. Hierdoor zorgen we ervoor dat ons aanbod aansluit bij wat ouders belangrijk vinden voor hun kind én dat ze met een gerust hart hun kinderen aan ons kunnen toevertrouwen als zij elders aan het werk of aan de studie zijn.

Doorgaande ontwikkellijn

We vinden een goed contact belangrijk met de basisscholen waarmee we samen zitten in het gebouw van de Brede school. We organiseren veel overleg vanuit de kinderopvang om een doorgaande ontwikkellijn te creëren.

Dagelijks observeren we de kinderen; we gebruiken hiervoor het observatiesysteem Kijk! Zo zien we wat het kind nodig heeft en stemmen ons aanbod daarop af.
Veel van de basisscholen waarmee we samenwerken maken in de eerste groepen ook gebruik van Kijk!. Als VE-locatie zorgen we voor een warme overdracht van deze kinderen, zodat ze zachtjes landen.

Inhoudelijk stemmen we ook op elkaar af. We werken samen bij de uitwerking van de thema’s en door gezamenlijke scholing van onze pedagogisch medewerkers en de leerkrachten van de basisscholen.

Naar de basisschool

Vrijwel alle kinderen die gebruik maken van LSP kinderopvang De Boemerang gaan, als ze vier jaar zijn, naar één van onderstaande basisscholen:

Lokale instanties

Voor het organiseren van de workshops werken wij veel samen met lokale sportverenigingen, muziekverenigingen en culturele instanties in en rondom de gemeente Woensdrecht.